10 / 100

ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Αυτή η συμφωνία εμπιστευτικότητας είναι μεταξύ της Ιωάννας Λαζάρου, του Λαζάρου, με κατοικία 1445 Grant st, Apt B, Hollywood, FL 33020 (“Πομπός”) και Μαρία Λάμπρου, του Θεοδώρου και της Αγορίτσας, Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω (ΑΜ ΔΣΛ 779), με ΑΔΤ ΑΚ 411425, κάτοικος Λάρισας, οδός Μιαούλη 18, ΤΚ 412231. (“Δέκτης”) .

Ο Δέκτης δηλώνει υπευθύνως, και έχουσα επίγνωση των συνεπειών του νόμου ότι:

  • Αναλαμβάνω να τηρώ απόλυτη εχεμύθεια σχετικά με όποια ευαίσθητα στοιχεία ή πληροφορίες ή υλικό που θα περιέλθει σε γνώση μου στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στη διαδικασία λήψης πληροφοριών σε σχέση με το κόμμα Ελληνισμός, το Κίνημα Ελλήνων Ομογενών, Hellenic Diaspora Group και γενικώς επι παντός επιστητού. Για τη δήλωση αυτή, ως εμπιστευτικό και απόρρητο θεωρείται κάθε στοιχείο, πληροφορία, και γενικά όλες οι πληροφορίες που παρέχονται. Σε περίπτωση αμφιβολίας, όλες οι πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση μου θεωρούνται άκρως εμπιστευτικές. Η εμπιστευτικότητα της κάθε πληροφορίας δεν επηρεάζεται από το εάν αυτή περιήλθε σε γνώση μου προφορικά, εγγράφως, ηλεκτρονικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  • Δεσμεύομαι, επίσης, να μην αποκαλύψω σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του πομπού, εμπιστευτικές πληροφορίες σε σχέση με το κόμμα Ελληνισμός, το Κίνημα Ελλήνων Ομογενών, Hellenic Diaspora Group και γενικώς επι παντός επιστητού, που μου δόθηκαν ή να χρησιμοποιήσω ο/η ίδιος/ιδία, στοιχεία που θα περιέλθουν σε γνώση μου κατά την διάρκεια της παρούσης και να απέχω γενικά από κάθε ενέργεια που μπορεί να θίξει κεκτημένα δικαιώματα των εμπλεκομένων, ούτε να κοινοποιώ στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνω γνώση σε σχέση με τις ενέργειες, και πλάνα, υλοποιήσιμα ή μη. Υποχρεούμαι δε να διασφαλίζω ότι το προσωπικό μου, και κάθε συνεργαζόμενος με εμέ θα τηρεί την ως άνω υποχρέωση.
  • Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας ιδίως περιλαμβάνει :
    • Τη μη περαιτέρω και με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση – διάθεση – δημοσιοποίηση – αποκάλυψη των πληροφοριών σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη συγκατάθεση,
    • Την απαγόρευση εκμετάλλευσης των πληροφοριών και αποτελεσμάτων για οποιονδήποτε άλλο σκοπό,
    • Την απαγόρευση της με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο αντιγραφής και αναπαραγωγής των εμπιστευτικών πληροφοριών και αποτελεσμάτων για άλλο σκοπό.

Ο /Η Δηλών/ούσα

NDA